U bent hier: Home / Voorwaarden digitale licentie
De   klant   ontvangt   het   digitale   pakket   per   e- mail,   15   dagen   na   aankoop   van   een   licentie. De    klant    heeft    dan    14    dagen    bedenktijd (herroepingsrecht)    om    te    beslissen    of    de klant    het    digitale    pakket    daadwerkelijk    in ontvangst wenst te nemen. Wenst   de   klant   het   digitale   pakket   eerder   te ontvangen,   dan   is   dat   mogelijk.   De   wet   ver- eist   bij   een   levering   binnen   14   dagen   van   di- gitale   inhoud   zonder   een   materiële   drager, dat   de   verkoper   de   klant   vraagt   voorgaande aan   de   overeenstemming   om   te   verklaren dat   de   klant   afstand   zal   doen   van   het   her- roepingsrecht.   Zie   ter   referentie   artikel   230p van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Als   de   klant   bij   het   bestellen   verklaard   af- stand   te   nemen   van   het   herroepingsrecht, dan   zal   Dirkie   het   digitale   pakket,   binnen   24 uur leveren. Levering    van    het    digitale    pakket    geschied ten   allen   tijde   per   email,   en   uitsluitend   naar het    emailadres    die    de    klant    bij    betaling heeft opgegeven.
De   klant   kan   een   overeenkomst   voor   leve- ring   van   digitale   inhoud   die   niet   op   een   ma- teriële   drager   is   geleverd,   gedurende   14   da- gen   na   het   plaatsen   van   de   bestelling   zon- der   opgave   van   redenen   ontbinden.   Het   be- drag   dat   de   klant   heeft   betaald,   wordt   dan binnen enkele dagen teruggebetaald. 
Alle   genoemde   prijzen   zijn   in   Euro   (€)   (EUR), inclusief   BTW   en   de   standaard   verzendkos- ten   voor   adressen   op   het   vaste   land   van Nederland.
De   klant   kan   de   bestelling   betalen   via   Pay- Pal,   een   CreditCard   die   geaccepteerd   wordt door PayPal en bankoverschrijving. "Dirkie"   is   een   handelsnaam   van   VenVision en   biedt,   via   haar   betalingsproviders,   beta- lingsdiensten aan namens VenVision.
Het   is   verboden   bij   een   digitale   licentie   voor privé   gebruik,   de   afbeelding   zowel   te   verto- nen   op   een   scherm   als   het   fysiek   tentoon- stellen   in   de   vorm   van   een   wanddecoratie, textieldecoratie,   ornament,   etc.   in   alle   pu- blieke   ruimtes   waar   u   (mede-)   eigenaar   van bent,    waaronder    bijvoorbeeld    een    winkel, restaurant,    hotel,    kantine,    receptie,    verga- derruimte, etc..   Het   is   verboden   bij   een   digitale   licentie   voor privé   gebruik,   de      afbeelding   in   een   hogere resolutie   dan   800   pixels   in   de   breedte   op   e- nig   manier   te   delen   met   derden,   door   het bijvoorbeeld   via   email   te   versturen,   te   plaat- sen   op   het   internet   of   te   kopieëren   naar   ge- heugenruimte    zoals    bijvoorbeeld    externe hardeschijven,    geheugenkaartjes,    cloudop- slag,   etc.   waar   u   zelf   niet   de   eigenaar   van bent. Het   is   verboden   bij   een   digitale   licentie   voor privé   gebruik,   de      afbeelding   in   zowel   digita- le   als   fysieke   vorm   door   te   verkopen   in   welk formaat of resolutie dan ook. Het   is   verboden   bij   een   digitale   licentie   voor privé    gebruik,    de    afbeelding    voor    derden, zowel   gratis   als   tegen   betaling   af   te   laten drukken.
Contractanten   in   het   kader   van   de   volgen- de   Gebruiksvoorwaarden   is   de   eigenaar   van de    eenmanszaak    VenVision    op    naam    van Dirk   Cornelis   William   van   der   Ven   die   onder de   voorwaarden   van   dit   contract   handeld onder de handelsnaam "Dirkie" en de klant. De    volgende    Algemene    Voorwaarden    gel- den   uitsluitend   op   het   moment   dat   de   klant de   bestelling   plaatst   bij   "Dirkie".   Afwijkende voorwaarden    van    de    klant    erkent    "Dirkie" niet,   tenzij   Dirkie   uitdrukkelijk   in   schriftelijk vorm    de    geldigheid    hiervan    heeft    toege- stemd. Na   het   voltooien   van   de   bestelling   en   de betaling   ontvangt   de   klant   een   bestel-   en betalingsbevestiging van "PayPal" en/of van "Dirkie"    per    e-mail.    Alleen    met    een    beta- lingsbewijs   waarbij   de   betaling   is   ontvangen door   VenVision   komt   het   contract   tussen   de klant en "DIrkie" tot stand.
Handelsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Email: Website:
Dirkie Beethovenlaan 83 3335 BE Zwijndrecht +31 (0) 6 48 00 42 21 bestellen@dirkie.art www.dirkie.art
Onderneming: Bedrijfsleiding: BTW-nr.: KVK-nr.:
VenVision D. C. W. van der Ven NL002033164B65 24366862
Betalingsvoorwaarden
Geldigheid
Voorwaarden digitale licentie
Levering
Beperkingen privé gebruik
Prijzen
Herroepingsrecht
Ongeldige bepalingen
Indien   een   of   meer   bepalingen   van   deze   Alg- emene   Voorwaarden   ongeldig   zijn,   doet   dit geen   afbreuk   aan   de   geldigheid   van   het   ge- hele   contract.   De   ongeldige   bepaling   wordt vervangen    door    de    relevante    wettelijke    be- paling.
Geldend recht
Voor    de    afsluiting    en    afwikkeling    van    alle contracten geldt het Nederlandse recht.
Impressum
De   inhoud   van   het   digitale   pakket   bestaat uit   twee   JPEG-bestanden   van   het   kunstwerk; één    (1)    met    een    hoge    resolutie    bestemd voor   drukwerk,   en   de   ander   (2)   met   een   la- ge resolutie, bestemd voor het delen online. Daarbij   ontvangt   de   klant   ook   twee   PDF-be- standen,   waarvan   één   (1)   het   licentiebewijs met   de   gegegevens   van   de   klant,   en   de   an- der   (2)   bevat   de   voorwaarden   van   een   digi- tale licentie.
Inhoud digitaal pakket
Het    kopen    van    een    licentie    betekent    niet dat   de   klant   de   eigenaar   is   van   het   kunst- werk,   maar   dat   de   klant   toestemming   heeft het   kunstwerk   onder   de   voorwaarden   van de licentie te gebruiken. De   digitale   licentie   die   Dirkie   de   klant   ver- leent,   is   levenslang   geldig,   waarbij   de   licen- tie   die   exclusief   aan   de   klant   is   toegewezen, niet overdraagbaar is.
Geldigheidsduur gebruik
De   klant   kan   kiezen   tussen   twee   soorten   li- centies;   zo   biedt   Dirkie   de   klant   (1)   een   digi- tale   licentie   aan   voor   zowel   persoonlijk   ge- bruik   binnen   huiselijk   kring,   als   (2)   zakelijk gebruik    voor    het    tentoonstellen    van    het kunstwerk   in   een   publieke   ruimte,   zoals   bij- voorbeeld   een   winkel,   restaurant,   hotel,   re- ceptie,    kantine,    vergaderruimte,    etc.,    waar de   klant   de   eigenaar   of   mede-eige-naar   van is. Let   op!   Wanneer   de   klant   geen   eigenaar   of mede-eigenaar   meer   is   van   een   onderne- ming,   is   het   niet   meer   toegestaan   om   het kunstwerk    binnen    die    onderneming    ten- toon   te   stellen.   Mocht   de   nieuwe   eigenaar of    een    andere    mede-eigenaar    het    kunst- werk   in   de   onderneming   willen   tentoonstel- len,    dan    zal    diegene    een    nieuwe    licentie moeten aanschaffen.
Licentie voor privé- of zakelijk
Een   tabel   met   een   overzicht   van   alle   toe- stemmingen   en   beperkingen   bij   een   digita- le   licentie,   zowel   privé   als   zakelijk   staan   ook online gepubliceerd op de webpagina: www.dirkie.art/digitale_licentie
Toestemmingen en beperkingen
Het    is    toegestaan    bij    een    digitale    licentie voor    privé    gebruik,    de    afbeelding    binnen huiselijk kring vertonen. Het    is    toegestaan    bij    een    digitale    licentie voor   privé   gebruik,   de   afbeelding   af   te   druk- ken   of   te   laten   afdrukken   door   een   erkende drukker   voor   een   wanddecoratie,   textielde- coratie of ornament in uw eigen huis. Het    is    toegestaan    bij    een    digitale    licentie voor   privé   gebruik,   een   kopie   van   de   afbeel- ding   met      een   maximale   resolutie   van   800 pixels    in    de    breedte    op    het    internet    te plaatsen of te delen met derden.
Toestemmingen privé gebruik
Compensatieverbod
De   klant   is   niet   gerechtigd   eigen   vorderin- gen   met   betalingsvorderingen   van   Dirkie   te compenseren,   tenzij   de   vorderingen   van   de klant   ontegensprekelijk   of   rechtsgeldig   zijn verklaard.
Retentierecht
De   klant   is   niet   bevoegd   betalingsvorderin- gen   van   Dirkie   rechten   op   retentie   -   ook   op basis   van   klachten   -   aan   te   rekenen,   tenzij deze   uit   dezelfde   overeenkomst   voortvloei- en.
Auteursrecht
Dirk   Cornelis   William   van   der   Ven   (1982),   ei- genaar   van   VenVision   en   handelend   onder   de naam   Dirkie,   behoudt   te   allen   tijde   het   au- teursrecht op al zijn kunstwerken.
Het    is    toegestaan    bij    een    digitale    licentie voor   zakelijk   gebruik,   de   afbeelding   binnen huiselijk kring vertonen.. Het    is    toegestaan    bij    een    digitale    licentie voor    zakelijk    gebruik,    de    afbeelding    af    te drukken    of    te    laten    afdrukken    door    een erkende   drukker   voor   een   wanddecoratie, textieldecoratie    of    ornament    in    uw    eigen huis. Het    is    toegestaan    bij    een    digitale    licentie voor   zakelijk   gebruik,   een   kopie   van   de   af- beelding   met      een   maximale   resolutie   van 800   pixels   in   de   breedte,   op   het   internet   te plaatsen of te delen met derden. Het    is    toegestaan    bij    een    digitale    licentie voor   zakelijk   gebruik,   de   afbeelding   zowel   te vertonen   op   een   scherm   als   het   fysiek   ten- toonstellen    in    de    vorm    van    een    wand- decoratie,   textieldecoratie,   ornament,   etc.   in alle   publieke   ruimtes   waar   u   (mede-)   eige- naar   van   bent,   waaronder   bijvoorbeeld   een winkel,   restaurant,   hotel,   kantine,   receptie, vergaderruimte, etc..
Toestemmingen zakelijke gebruik
Het   is   verboden   bij   een   digitale   licentie   voor zakelijk   gebruik,   de      afbeelding   in   een   hoge- re   resolutie   dan   800   pixels   in   de   breedte   op enig   manier   te   delen   met   derden,   door   het bijvoorbeeld     via     email     te     versturen,     te plaatsen    op    het    internet    of    te    kopieëren naar    geheugenruimte    zoals    bijvoorbeeld externe     hardeschijven,     geheugenkaartjes, cloudopslag,   etc.   waar   u   zelf   niet   de   eige- naar van bent. Het   is   verboden   bij   een   digitale   licentie   voor zakelijk   gebruik,   de      afbeelding   in   zowel   digi- tale   als   fysieke   vorm   door   te   verkopen   in welk formaat of resolutie dan ook. Het   is   verboden   bij   een   digitale   licentie   voor zakelijk   gebruik,   de   afbeelding   voor   derden, zowel   gratis   als   tegen   betaling   af   te   laten drukken.
Beperkingen zakelijk gebruik
Eigendom
Het   is   belangrijk   dat   de   klant   beseft,   dat   na aankoop   van   een   digitale   licentie,   de   klant niet   de   eigenaar   is   van   het   digitale   kunst- werk.   De   klant   koopt   namelijk   niet   het   digi- tale    kunstwerk,    maar    een    licentie    om    het digitale    kunstwerk,    onder    de    genoemde voorwaarden   voor   onbepaalde   tijd   te   mo- gen   gebruiken.   Het   niet   naleven   van   de   ge- bruiksvoorwaarden   van   de   licentie,   kan   bij ernstig   inbreuk   op   het   auteursrecht   leiden tot   een   gang   naar   de   rechter.   De   klant   is daarom   geattendeerd,   zorgvuldig   te   zijn   in de     omgang     met     het     geleverde     digitale kunstwerk.
Niet overdraagbare licentie
De   licentie   is   niet   overdraagbaar.   Het   is   de klant   dan   ook   niet   toegestaan   deze   te   ver- kopen   of   te   geven   aan   derden.   De   licentie   is op   naam   van   de   klant   en   daarom   mag   het digitale   kunstwerk   in   strikte   zin,   uitsluitend door de klant gehanteerd worden.
Op   alle   bestellingen   bij   Dirkie   is   de   wettelij- ke   garantie   van   toepassing.   Dit   wil   zeggen dat   een   product   (ook   digitaal)   datgene   moet doen   wat   de   consument   er   in   alle   redelijk- heid van mag verwachten. Dirkie    verstuurt    het    digitale    kunstwerk    in een    JPEG    bestandsindeling    naar    de    klant. Dit    is    wellicht    het    meest    gebruikte    be- standsindeling    om    afbeeldingen    op    een computer   te   bekijken,   in   de   wereld.   Mocht de   klant   na   levering   het   bestand   toch   niet kunnen   openen   en   bekijken   op   een   compu- ter,   dan   dient   de   klant   direct,   echter   niet later   dan   twee   weken   na   ontvangst   van   de levering,   dit   schriftelijk   mee   te   delen.   Een latere   mededeling   van   dergelijke   gebreken is uitgesloten. Dirkie   is   niet   verplicht   om   bij   schade   aan-,   of verlies   van   het   bestand,   een   nieuw   digitaal bestand   te   versturen.   De   klant   heeft   zelf   de verantwoordelijkheid    om    een    back-up    (re- servekopie) te maken van het bestand.
Garantie
Kunstwerk: “Ruw Water” Prijsoverzicht Digitale licentie Materialen Hoe het werkt Kunstwerken Over Dirkie
Gebruik website
Kunst aan de wand
Dirkie
Materialen Levertijd en bezorging Klachten en retourneren Algemene voorwaarden Hoe het werkt Privacyverklaring Disclaimer Kunstwerken Over Dirkie Contact
Kunst op de computer
Digitale licentie Voorwaarden digitale licentie
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag: 08:30 uur - 13:30 uur 18:00 uur - 20:00 uur
Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties
Maandag t/m vrijdag: 18:00 uur - 20:00 uur
Telefoonnummer  
Algemeen
Prijsoverzicht Betaalmogelijkheden Home
DIRKIE DIGITALE KUNSTWERKEN
HOME I TOP I CONTACT